Kobelco Gallery

Takahashi Shokai
Takahashi Shokai
Dale & Wayne. Imlach
Dale & Wayne. Imlach
Kobelco factory
Kobelco factory
SK135
SK135
Kobelco Hiroshima Factory
Kobelco Hiroshima Factory
SK200 Nibbler
SK200 Nibbler
SK135SRD
SK135SRD
SK135SRD
SK135SRD
SK235 & SK135
SK235 & SK135
SK135 & SK235
SK135 & SK235
SK235.jpg
SK235.jpg